Thêm một câu hỏi
Tùy chọn:
Hủy bỏ Đặt câu hỏi

3 lớp 6 có 102 học sinh, số học sinh lớp a bằng 8 phần 9 số học sinh lớp b số học sinh lớp c bằng 17 phần 18 số học sinh lớp a ?

Yêu cầu trả lời

Yêu cầu từ Quickrep

Chúng tôi sẽ phân phối các câu hỏi này đến các nhà văn, và thông báo cho bạn về câu trả lời mới.

Đang yêu cầu từ Quickrep

Chúng tôi thấy các nhà văn để trả lời, và sẽ thông báo cho bạn về câu trả lời mới.

  • soianchay, Designer tại SpaceLab

    38 trả lời tử Khách sạn

    Câu trả lời được yêu cầu từ soianchay

    Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi họ trả lời.

1 Câu trả lời
Sống Học sinh lớp a Là.
     102:9×8=