Thêm một câu hỏi
Tùy chọn:
Hủy bỏ Đặt câu hỏi

A lan 31 tuoi .9 nam nua gap doi tuoi lan .hoi lan bao nhieu tuoi?

Yêu cầu trả lời

Yêu cầu từ Quickrep

Chúng tôi sẽ phân phối các câu hỏi này đến các nhà văn, và thông báo cho bạn về câu trả lời mới.

Đang yêu cầu từ Quickrep

Chúng tôi thấy các nhà văn để trả lời, và sẽ thông báo cho bạn về câu trả lời mới.

  • soianchay, Designer tại SpaceLab

    38 trả lời tử Khách sạn

    Câu trả lời được yêu cầu từ soianchay

    Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi họ trả lời.

1 Câu trả lời
Ta có hiện tại Anh của Lan là 31 tuổi. Tuổi của Lan thì chưa biết nên ta đặt tuổi của Lan là x.
9 năm sau tuổi Anh của Lan là 31 + 9  = 40( tuổi).
Theo để bài thì số tuổi của Anh gấp đôi tuổi của Lan. Nên ta tìm được tuổi của Lan sau 9 năm bằng 40 :2 = 20.
Vậy số tuổi hiện tại của Lan là: x = 20 - 9 = 11( tuổi)
Vậy năm nay Lan 11 tuổi.