Thêm một câu hỏi
Tùy chọn:
Hủy bỏ Đặt câu hỏi

Cho e hỏi với, 1GB bằng bao nhiêu Byte vậy ạ ( cho em con số chính xác)?

Yêu cầu trả lời

Yêu cầu từ Quickrep

Chúng tôi sẽ phân phối các câu hỏi này đến các nhà văn, và thông báo cho bạn về câu trả lời mới.

Đang yêu cầu từ Quickrep

Chúng tôi thấy các nhà văn để trả lời, và sẽ thông báo cho bạn về câu trả lời mới.

  • soianchay, Designer tại SpaceLab

    38 trả lời tử Khách sạn

    Câu trả lời được yêu cầu từ soianchay

    Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi họ trả lời.

1 Câu trả lời
Chào bạn !
1GB = 2^30 Byte
vì 1GB = 2^10 MB = 1024 MB
1 MB = 2^10 KB = 1024 KB
1KB = 2^10 B = 1024 Byte
=> 1GB = 2^30 Byte = 1073741824 Byte