Tin tức

Cho 1 hình vuông có diên tích là 81 cm2 .tính chu vi hình vuông đó?

Ta có công thức tính diện tích hình vuông là:S = a.a  hay S = a2Theo đề bài thì...

(Xem thêm)

Ta có công thức tính diện tích hình vuông là:

S = a.a  hay S = a2

Theo đề bài thì diện tích hình vuông là 81 cm2  <=>  S  = 9.9

=> cạnh hình vuông bằng 9 cm.

Chu vi hình vuông là: P = a.4 = 9.4 = 36 (cm).

A=1.2+2.3+3.4+...+n(n+1) giải giúp mik bài này . ghi rõ ghi chú cho mik nha admin?

Duc Trung , Lập trình viên IT tại Quickrep

Đã trả lời

A = 1.2+2.3+3.4.....+n.(n+1)ta có3.A = 1.2.(3-0)+2.3.(4-1)+3.4.(5 -2)...+ n.(n+1) . ((n+2) - (n-1))3.A = 1.2.3+2.3.4+3.4.5+...+ (n-1) . n. (n+1)+...

(Xem thêm)

A = 1.2+2.3+3.4.....+n.(n+1)

ta có

3.A = 1.2.(3-0)+2.3.(4-1)+3.4.(5 -2)...+ n.(n+1) . ((n+2) - (n-1))

3.A = 1.2.3+2.3.4+3.4.5+...+ (n-1) . n. (n+1)+ n. (n+1). (n+2) -0.1.2 -1.2.3 -2.3.4 -3.4.5 -...(n-1)n(n+1)

3A  = n.(n+1).(n+2)

A    =  n.(n+1).(n+2)\3