Tin tức

Cách dùng Redirect trong Jquery như thế nào ?

Phan Thắm

Đã trả lời

Redirect có nghĩa là điều hướng địa chỉ URL của trang web. Khi  truy cập một địa chỉ website thì nó...

(Xem thêm)

Redirect có nghĩa là điều hướng địa chỉ URL của trang web. Khi  truy cập một địa chỉ website thì nó lại điều hướng đến 1 website khác với tên miền không phải như bạn đã nhập trước đó.

Những lý do cần dùng Redirect trong Jquery

Bạn thay đổi tên miền của website và muốn khách khi truy cập địa chỉ url cũ được điều hướng sang địa chỉ url mới. Cách này có thể giữ được khách hàng cũ đã sử dụng web của mình.

Web của bạn có nhiều sub domain tùy theo khu vực khác nhau trên thế giới, việc điều hướng này sẽ giúp khách khi truy cập sẽ vào đúng site mình cần.

window.location.replace (...) sẽ mô phỏng tốt nhất một chuyển hướng HTTP.

window.location.replace (...) tốt hơn so với việc sử dụng window.location.href, bởi vì replace() không giữ trang gốc trong lịch sử phiên, có nghĩa là người dùng sẽ không gặp khó khăn với việc nút Back lại quá nhiều.

  • Nếu bạn muốn mô phỏng ai đó nhấp vào liên kết, hãy sử dụng location.href
  • Nếu bạn muốn mô phỏng chuyển hướng HTTP, hãy sử dụng location.replace

Cú pháp sử dụng Redirect trong Jquery


// Chuyển hướng tương tự như HTTP redirect

window.location.replace ("https://quickrep.vn"); 

// Chuyển hướng tương tự khi nhấp vào liên kết

window.location.href = "https://quickrep.vn";

"Javascript:void(0)" có nghĩa là gì?

Hàm void () dùng để đánh giá toán tử các biểu thức và trả về undefined (biến không...

(Xem thêm)

Hàm void () dùng để đánh giá toán tử các biểu thức và trả về undefined (biến không xác định)

Toán tử void thường được sử dụng chỉ để lấy giá trị ban đầu không xác định, thường sử dụng “void (0)” (tương đương với “void 0”). Trong những trường hợp này, biến toàn cục không xác định có thể được sử dụng thay thế (giả sử nó không được gán cho một giá trị không mặc định).

Lý do bạn muốn làm điều này với iên kết hrefl là bình thường, một đoạn mã javascript:URL sẽ chuyển hướng trình duyệt đến phiên bản thuần văn bản của kết quả đánh giá JavaScript đó. Nhưng nếu kết quả là undefined, thì trình duyệt vẫn nằm trên cùng một trang. void(0)chỉ là một kịch bản ngắn và đơn giản để đánh giá undefined.

Hàm "Javascript:void(0)" được sử dụng rất phổ biến để thêm các hàm JavaScript vào liên kết HTML.

Ví dụ :

<a href="javascript:void(0)" onclick="call print function">Print</a>


Fix lỗi JQuery - $ is not defined trong Jquery như thế nào ?

Lỗi JQuery - $ is not defined trong Jquery có thể do 3 nguyên nhân sauFile JavaScript của bạn không được tải đúng...

(Xem thêm)

Lỗi JQuery - $ is not defined trong Jquery có thể do 3 nguyên nhân sau

  • File JavaScript của bạn không được tải đúng vào trang của bạn.

  • Phiên bản jQuery bị hỏng. Điều này có thể xảy ra vì ai đó đã chỉnh sửa file lỗi hoặc plugin có thể đã ghi đè biến $.

  • Bạn có file JavaScript chạy trước khi trang được tải đầy đủ, và như vậy, trước khi file jQueryload đầy đủ.

Bạn nên kiểm tra lỗi bằng plugin Firebug trên trình duyệt FireFox để xem file có thực sự được tải đúng cách hay không. Nếu không, nó sẽ được đánh dấu màu đỏ và sẽ nói "404" bên cạnh nó. Nếu file đang tải đúng cách, điều đó có nghĩa là vấn đề là số 2.

Đảm bảo tất cả mã javascript jQuery đang được chạy bên trong một khối mã như:

$(document).ready(function () {

     // mã code  của bạn

});

Điều này sẽ đảm bảo rằng mã của bạn đang được tải sau khi jQuery đã được khởi tạo.

Một điều cuối cùng cần kiểm tra là đảm bảo rằng bạn không tải bất kỳ plugin nào trước khi tải jQuery. Plugin mở rộng đối tượng "$", vì vậy nếu bạn tải một plugin trước khi tải file jQuery, thì bạn sẽ nhận được lỗi mà bạn đã mô tả.

Lưu ý: Nếu bạn đang load đoạn mã mà không yêu cầu jQuery để chạy nó không cần phải được đặt bên trong trình xử lý sẵn sàng jQuery. Mã đó có thể được phân tách bằng cách sử dụng hàm document.readyState.