Tin tức

Làm sao get current url trong php ?

Lê Yến

Đã trả lời

Để lấy URL hiện tại trong php bạn sử dụng hàm $_SERVER, đây là biến toàn cục, vì vậy có

Để lấy URL hiện tại trong php bạn sử dụng hàm $_SERVER, đây là biến toàn cục, vì vậy có phạm vi sử dụng ở bất kỳ đâu trong file.

Cấu trúc sử dụng hàm: $_SERVER['REQUEST_URI']

Ngoài ta bạn cần chú ý đến giao thức sử dụng là http hoặc https để lấy link url được chính xác nhất.

Ví dụ minh họa :

$link_hien_tai = http://$_SERVER[HTTP_HOST]$_SERVER[REQUEST_URI];

Phương thức sử dụng trong ví dụ này là HTTP.

Ngoài ra nếu bạn muốn sử dụng cả 2 phương thức HTTP có cổng 80 và HTTPS có cổng 443 có thể tham khảo ví dụ dưới đây

$link_hien_tai = (isset($_SERVER['HTTPS']) ? "https" : "http") . "://$_SERVER[HTTP_HOST]$_SERVER[REQUEST_URI]";