Thêm một câu hỏi
Tùy chọn:
Hủy bỏ Đặt câu hỏi

Con heo và con chó nặng 102kg;con heo và con bò nặng 231kg;con chó và con bò nặng 177kg.hỏi trung bình mỗi con nặng bao nhiêu kg?

Yêu cầu trả lời

Yêu cầu từ Quickrep

Chúng tôi sẽ phân phối các câu hỏi này đến các nhà văn, và thông báo cho bạn về câu trả lời mới.

Đang yêu cầu từ Quickrep

Chúng tôi thấy các nhà văn để trả lời, và sẽ thông báo cho bạn về câu trả lời mới.

  • soianchay, Designer tại SpaceLab

    38 trả lời tử Khách sạn

    Câu trả lời được yêu cầu từ soianchay

    Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi họ trả lời.

1 Câu trả lời
Ta tính được cân nặng trung bình của 3 con chó, heo và bò là:
(102+231+177)/3 = 170(kg)
Có trọng lượng trung bình của 3 con, để tính cân nặng từng con ta thực hiện như sau:
Cân nặng con bò là: 170 - 102 = 68(kg)
Cân nặng con heo là: 231 - 68 = 163(kg)
Cân nặng con chó là: 177 - 163 = 44(kg)
Vậy con bò nặng 68 kg, con chó nặng 44 kg và con heo nặng 163 kg.