Thêm một câu hỏi
Tùy chọn:
Hủy bỏ Đặt câu hỏi

Homie, little homie có nghĩa là gì ?

Yêu cầu trả lời

Yêu cầu từ Quickrep

Chúng tôi sẽ phân phối các câu hỏi này đến các nhà văn, và thông báo cho bạn về câu trả lời mới.

Đang yêu cầu từ Quickrep

Chúng tôi thấy các nhà văn để trả lời, và sẽ thông báo cho bạn về câu trả lời mới.

  • soianchay, Designer tại SpaceLab

    38 trả lời tử Khách sạn

    Câu trả lời được yêu cầu từ soianchay

    Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi họ trả lời.

1 Câu trả lời

Anh em hip hop thường sẽ gọi nhau là Homie, Little Homie - Lil' Homie chỉ những người em nhỏ hơn.