Thêm một câu hỏi
Xin chào, Guest
Tùy chọn:
Hủy bỏ Đặt câu hỏi

Một vòi nước chảy vào một cái bể không có nước . Giờ đầu vòi chảy 4/9 bể giờ sau vòi chảy được ít hơn giờ đầu 2/45 bể. Hỏi a) cả hai giờ vòi chảy được bao nhiêu phần bể? b) Còn bao nhiêu phần bể chưa có nước?

Yêu cầu trả lời

Yêu cầu từ Quickrep

Chúng tôi sẽ phân phối các câu hỏi này đến các nhà văn, và thông báo cho bạn về câu trả lời mới.

Đang yêu cầu từ Quickrep

Chúng tôi thấy các nhà văn để trả lời, và sẽ thông báo cho bạn về câu trả lời mới.

  • soianchay, Designer tại SpaceLab

    38 trả lời tử Khách sạn

    Câu trả lời được yêu cầu từ soianchay

    Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi họ trả lời.

Guest, bạn có thể trả lời câu hỏi này?

Mọi người đang tìm kiếm một câu trả lời cho câu hỏi này. Trả lời