Thêm một câu hỏi
Tùy chọn:
Hủy bỏ Đặt câu hỏi

Tổng độ dài của đoạn đường thứ nhất và đoạn đường thứ hai là 8328 mét đoạn đường thứ ba kém tổng độ dài đoạn đường thứ nhất Và Đoạn Đường Thứ Hai là 5009 mét đoạn đường thứ ba dài hơn đoạn đường thứ nhất 160 m hỏi Đoạn Đường Thứ hai dai bao nhiêu mét?

Yêu cầu trả lời

Yêu cầu từ Quickrep

Chúng tôi sẽ phân phối các câu hỏi này đến các nhà văn, và thông báo cho bạn về câu trả lời mới.

Đang yêu cầu từ Quickrep

Chúng tôi thấy các nhà văn để trả lời, và sẽ thông báo cho bạn về câu trả lời mới.

  • soianchay, Designer tại SpaceLab

    38 trả lời tử Khách sạn

    Câu trả lời được yêu cầu từ soianchay

    Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi họ trả lời.

1 Câu trả lời
Gọi độ dài các đoạn đường thứ nhất, thứ hai , thứ ba lần lượt là d1,d2,d3 ta có
 d1+d2=8328   a
( d1+d2 )- d3 = 5009  b
 d3- d1 = 160  c
Cách 1:
Nhân cả hai về của b với -1 :
d3- d1 - d2= -5009
160- d2= -5009
 d2 =160+5009= 5169m
Cách 2:
Thay a vào b:
8328- d3= 5009
d3= 3319
Thay d3 vào c ta có d1 = 160+ 3319=3159
Thay d1 vào a ta có d2 = 8328- 3159= 5619
Vậy d2 = 5169
Đây là theo cách hiểu đề bài của mình, không biết kết quả và cách giải của mình có hợp với mọi người không??!